Inwestycja w człowieka œrodkiem do osišgnięcia efektów społecznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie informuje

o realizacji projektu systemowego pn. „Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny), Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy. Powiat Będziński realizuje projekt w partnerstwie z: Miastem Będzin, Wojkowice, Sławków oraz Gminą Bobrowniki.  Okres realizacji projektu to: 01.01.2016 r. – 31.12.2017 rPowiat Będziński pełni rolę lidera projektu.

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń lub z innych form pomocy społecznej.

W latach 2016 - 2017 wsparcie jest skierowane do 181 osób, w tym 68 osób niepełnosprawnych oraz 5 osób pochodzących z pieczy zastępczej.

Projekt poprzez użycie określonych instrumentów aktywnej integracji zakłada zastosowanie następujących form wsparcia:

·        indywidualne oraz grupowe poradnictwo z doradcą zawodowym,

·        trening kompetencji i umiejętności społecznych,

·        indywidualne poradnictwo psychologiczne,

·        kursy i szkolenia zawodowe zgodne z preferencjami uczestników.

 

W związku z tym, zapraszamy mieszkańców Powiatu Będzińskiego, korzystających z pomocy społecznej szczególnie nieaktywnych zawodowo, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i odnaleźć się na lokalnym rynku pracy do uczestnictwa w projekcie.
Wszystkie działania  dla uczestników w ramach  projektu są bezpłatne.

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu.

 

Wszelkich informacji o podejmowanych działaniach udziela:

 

·        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie,

      ul. Krasickiego 17

     (budynek Starostwa Powiatowego – parter, pokój 10 -11)

tel. 32/2678108, 697 513 109, e-mail: pcpr1@o2.pl

 

 

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1

tel. 32/2962131, e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl

 

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojkowicach,

      ul. Sobieskiego 125

tel. 32/7695078, 32/7695084, e-mail: mops@wojkowice.pl

 

·        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie, ul. Kościelna 11

tel. 32/2608228, e-mail: mops@mops.slawkow.pl

 

·        Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, ul. Kościuszki 25 C, Dobieszowice

Tel. 32/2877863, e-mail: ops@bobrowniki.pl.

 

 

Ogłoszenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WSL

 

Powrót 


Aktualności  |  Co to jest EFS  |  Informacje o projekcie  |  Akty prawne  |  PCPR  |  Linki  |  Kontakt  | 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie 2008 ©
Projekt "Inwestycja w człowieka środkiem do osiągnięcia efektów społecznych"
jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.