Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Będzińskim na lata 2024-2026

System pieczy zastępczej to system zintegrowanych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Podstawę prawną do opracowania Programu Rozwoju Pieczy zastępczej wraz z corocznym limitem rodzin zastępczych zawodowych w Powiecie Będzińskim na lata 2024-2026 stanowi art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Ustawa poprzedzona jest preambułą, która określa jej cele i wyznacza kierunki działań:
„dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową dla zapewnienia ochrony przysługującym ich praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórkę społeczną oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich
jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla ich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”.


Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie Powiatu Będzińskiego oraz o aktualne potrzeby wynikającej z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi. Przy opracowaniu niniejszego dokumentu wykorzystano m.in. sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania przez Powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, sprawozdania i informacje własne tut. Centrum oraz informacje przekazywane przez ośrodki pomocy społecznej. Cele szczegółowe i kierunki działań określone w niniejszym Programie, zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej diagnozy oraz rozpoznania środowisk rodzin zastępczych i ich zgłaszanych potrzeb. Określone kierunki działań uwzględniają potrzeby w zakresie pieczy zastępczej oraz zintegrowaną współpracę z osobami i instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny. W programie położono nacisk na rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz stworzenie warunków dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej mających
na celu uzyskanie przez nich samodzielności życiowej, a tym samym funkcjonowanie poza systemem pomocy społecznej.