Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są to przedmioty/środki wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 06 grudnia 2013r. w/s wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie np. wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe, pieluchomajtki itp. (Dz. U. 2013r. , poz. 1565)

Jakie są warunki   uzyskania dofinansowania przez Wnioskodawców ?

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadające orzeczenie równoważne)
oraz  dzieci  i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością jeżeli:

1. przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

–  50% przeciętnego wynagrodzenia, którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

–  65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

2. uzyskają dofinansowanie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze.

Jaka jest wysokość dofinansowania ?

  1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 grudnia 2013 roku w/s wykazu wyrobów  medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U.  2013r., poz.1565), jeżeli taki udział jest wymagany,
  2.  do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt. 1 , wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit

Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków PFRON przeznaczonych  na realizację zadań w danym roku kalendarzowym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2021, poz. 573),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25 czerwca 2002r. (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 926).

Banery/Logo