Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Odpłatność rodziców biologicznych

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Odpłatność rodziców biologicznych

Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

  1. Za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinie zastępczej zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
  2. Za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej rodzice ponoszą miesięczną opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
  3. Opłatę, o której mowa w pkt 1 i 2, rodzice ponoszą od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej.
  4. Za ponoszenie opłaty, o której mowa w pkt 1 i 2, rodzice odpowiadają solidarnie.
  5. Opłatę, o której mowa w pkt 1 i 2, ponoszą także rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
  6. Opłaty, o której mowa w pkt 1 i 2 nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.
  7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rodziców dziecka pozostawionego bezpośrednio po urodzeniu.
  8. Opłatę ustala, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej. Rada Powiatu określa w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty. Starosta na wniosek lub z urzędu, uwzględniając uchwałę może umorzyć w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalania opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.
  9. Należności z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  10. W przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której za okres dłuższy niż 12 miesięcy starosta przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o powstaniu tej zaległości.

 

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o:

Ustawę z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zmianami)

Szczegółowe warunki umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty, określa:

Uchwała Rady Powiatu Będzińskiego  Nr XXV/382/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków: umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia  od ustalenia opłaty (Dz. Urz. Woj. Śl.  2013r. poz. 2446).

 

Banery/Logo