Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Sprzęt rehabilitacyjny

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia (przedmioty) niezbędne do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej  możliwie jak najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

 

Jakie są warunki   uzyskania dofinansowania przez Wnioskodawców ?

 O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

–  osoby niepełnosprawne  oraz dzieci i młodzież z orzeczoną niepełnosprawnością posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy wykorzystaniu tego sprzętu;

–  jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres, co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

 

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej może zostać przyznane jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

–  50% przeciętnego wynagrodzenia, którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

–  65%  przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

Jaka jest wysokość dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie jest przyznawane do momentu wyczerpania środków PFRON przeznaczonych  na realizację zadań w danym roku kalendarzowym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
Podstawa prawna:

  1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2021, poz. 573),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  z dnia 25 czerwca 2002r. (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 926).

Banery/Logo