Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Szkolenia dla kandydatów na rodzin zastępczych

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Szkolenia dla kandydatów na rodzin zastępczych

„(…) Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju
swojej  osobowości powinno wychowywać się
w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia,
miłości i zrozumienia”.

Preambuła Konwencji o Prawach Dziecka

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  •  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

     

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach  i kompetencjach centrum pomocy rodzinie.

Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy. Ukończenie szkolenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji na rodzinę zastępczą.

Szkolenie prowadzone przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie  jest bezpłatne dla kandydatów na rodziców zastępczych. Koszty szkolenia ponosi w całości Powiat Będziński.

Banery/Logo