Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Dom Pomocy Społecznej

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Dom Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Na terenie Powiatu Będzińskiego funkcjonuje dom pomocy społecznej o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych:

Dom Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 2
42-500 Będzin
tel. (32) 267 35 38

email: dpsbedzin@dps-grodziec.pl

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ:

Zasady przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.).
Zgodnie z art. 59 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej (art. 59 ust 2 ustawy o pomocy społecznej).

Do domu kieruje się na podstawie:

 1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania,
 2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania,

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz jej pisemną zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie opłaty za pobyt w domu;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel, ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;
 • pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

W nagłych wypadkach, wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczenie osoby w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ustala Starosta prowadzący dom.
Zgodnie z art. 61 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:
1. Mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu
2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust 2
3. Gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 61 ust 2a cyt. ustawy opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić inne osoby.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r., poz. 734)

 

Banery/Logo